Анотація  досвіду роботи керівника гуртків

«Авторасове моделювання»,

«Авіамоделювання» 
Токмацького Центру дитячої та юнацької творчості
Бобиря Володимира Валентиновича

Тема досвіду: 

 Застосування інтерактивних  педагогічних технологій в гуртках технічної творчості   

Обґрунтування актуальності досвіду,  його практична значущість.
     Важко переоцінити значення науково-технічного напряму позашкільної освіти, головне завдання якого – збереження і зміцнення соціально-економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави. Забезпечити високу якість освітніх послуг із науково-технічної творчості в інтересах дітей, учнівської молоді і суспільства в цілому  покликані працівники позашкільних навчальних закладів, а саме, керівники технічних гуртків. 
  Сучасний період розвитку суспільства, оновлення усіх сфер його  життя потребує якісно нового рівня позашкільної освіти, який відповідав би міжнародним стандартам.
     Сьогодні у світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості та її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:
•    Створення позитивного настрою для навчання;
•    Відчуття рівного серед рівних;
•    Забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільної мети;
•    Усвідомлення особистістю цінності колективних рішень;
•    Можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;
•    Переорієнтація вчителя із засобу  «похвали і покарання» у  друга, порадника, старшого товариша; 
   Цим умовам відповідають інтерактивні технології навчання, які відносять до інноваційних.
     Інтерактивні технології відіграють важливу роль в сучасній позашкільній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в гуртках збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Вихованці гуртків займають активну позицію в засвоєнні знань, росте їхній пізнавальний інтерес, в  них формується глибока внутрішня мотивація. В гуртках, навчально-виховний процес в яких переважно має технологічну складову, застосування інтерактивних технологій надзвичайно потрібно і важливо.   
      Проектування і проведення гурткового заняття за інтерактивними технологіями потребують, на мій погляд, перш за все компетентності в цих технологіях керівника гуртка, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з вихованцями з позиції педагог-лідер   -    учень-лідер. Чи потрібно позашкільному педагогу бути лідером? Вважаю, що так, - для себе, як особистості;  для себе, як фахівця;  для учнів. Адже кожен із учасників навчального процесу є активним мотиватором лідерства іншого.  
   Свій успіх керівник гуртка вбачає в успіхах вихованців і, навпаки, перебуваючи у світі, де панує аура творчості і успіху, учень вибудовує траєкторію власного розвитку, як творчої і активної особистості. 
    Свою соціальну роль у стосунках між учасниками навчально-виховного процесу в гуртку вбачаю у якості лідера-організатора та лідера-творця. 
   В сучасних умовах розбудови і оновлення всіх сфер суспільного життя в Україні особливо актуальною  постає проблема лідерства, адже суспільство потребує лідерів , які здатні об’єднати навколо себе людей для досягнення поставленої мети. Життя та діяльність педагогічного працівника позашкільного закладу вимагає від нього бути лідером. У будь-якій навчально-виховній роботі педагоги мають бути прикладом лідера. І тільки тоді буде досягнутий найвищий рівень сформованості ключових компетентностей учнів, їх готовність до неперервної освіти, розвитку, виконання свого громадянського обов’язку, здійснення відповідального морального вибору.
    Враховуючи гостру потребу в актуалізації  компетентнісного росту керівників гуртків шляхом застосування інтерактивних технологій  та необхідності розвивати педагогам-позашкільникам якості лідера, вважаю дану тему досвіду актуальною.
   
Новизна досвіду полягає в узагальненні  роботи керівника гуртка із створення ефективної системи навчально-виховної роботи спортивно-технічних гуртків   засобами інтерактивних технологій.


За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним. 

 Науково-теоретична база досвіду ґрунтується на працях Л. С. Виготського, О. М. Леонтьєва  – з питань психологічних принципів єдності пізнання і діяльності; П. А. Гальперіна, Н. Ф. Тализіної  – щодо питань поетапного формування розумових дій; Я. Голанта – щодо активної і пасивної моделі навчання; Д. Джонсона, К. Сміта  – з кооперативного навчання; О. І. Пометун, Л. В. Пироженко – з інтерактивних моделей навчання, В Ізмагурової – щодо питань моделі розвитку лідерства у навчальних закладах.

Провідною ідеєю досвіду є наступна:  інтерактивне навчання у технічному гуртку – форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою значущість, успішність, інтелектуальну спроможність.

Метою досвіду є пошук і впровадження у практику роботи керівників технічних гуртків  шляхів підготовки   учнів до активної діяльності з набуття техніко-технологічних знань  засобами інтерактивних технологій.

 

Основні завдання полягають у:
•    Розширенні пізнавальних можливостей гуртківців, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел ;
•    Організації постійної активної взаємодії усіх учнів, в якому і учень,  і педагог є рівнозначними , рівноправними суб’єктами навчання;
•    Пошуку та апробації шляхів мотивації учнів до навчання  засобом добору найцікавіших для учнів випадків, проблем та колективного їх вирішення;
•    Створенні моделі заняття технічного гуртка із застосуванням інтерактивних технологій;
•    Розвиток і застосування якостей педагога-лідера для формування ключових компетентностей гуртківців.
  Позашкільний навчальний заклад на сьогодні є однією з ланок, яка сприяє реалізації індивідуальних потреб особистості, розкриттю творчого потенціалу. Діти та учнівська молодь мають можливість виявити свої творчі здібності, поновити знання з різних видів діяльності, придбати життєво необхідні вміння і навички.  
  До сучасного педагога-позашкільника  висуваються вимоги нового часу:
•    Володіння інноваційними технологіями освіти;
•    Пріоритет антропоцентричного підходу до процесу навчання й виховання дітей, орієнтованого на розвиток креативної особистості-лідера;
•    Здатність спілкуватися з іншими учасниками освітнього процесу;
•    Здатність поліпшувати середовище навчання, проектувати психологічно комфортне освітнє середовище;
•    Здатність супроводжувати кар’єру учня.
      У сучасних умовах педагог-позашкільник повинен передбачати потенційні можливості кожного учня, створювати спільне бачення майбутнього навчально-виховного процесу . Керівник гуртка має делегувати вихованцям повноваження і розвивати в них самостійність; бачити, розуміти і цінувати в них відмінності; розвивати командний підхід до роботи і навчання, відчуття партнерства. 
    Досягнення керівником гуртка педагогічного успіху можна розглядати як технологію «лідероспрямованості», що вимагає від педагога:
•    Прийняття цінностей і орієнтирів вихованців і побудова процесу спілкування таким чином, щоб цінності і орієнтири педагога стали важливими для вихованців;
•    Уміння зацікавити: байдужість призводить до нудьги, а лідер – не той, кому нудьга вибачається. Цікава робота на занятті гуртка неможлива без впровадження нових форм і методів навчання;
•    Самовдосконалення. Кожний керівник гуртка має активно працювати над собою – це запорука професійного успіху;
•    Бути компетентним. Знати предмет, а головне – чого діти досягнуть у житті завдяки йому;
•    Бачити перспективу, а значить, бачити дітей такими, якими вони будуть завтра, якщо діалог відбудеться;
•    Бути моделлю для учнів, об’єктом наслідування, врешті-решт, лідером.

  Самовдосконалення і творчість – це риси керівника гуртка-лідера, якого хочуть бачити учні та їхні батьки, педагога, який впроваджує у навчально-виховний процес найефективніші форми і методи роботи. Саме такими методами вважаю інтерактивні технології навчання.
     

   Сьогодні в позашкільній освіті все частіше використовують інтерактивні технології навчання, які допомагають зробити навчально-виховний процес ще більш цікавішим і різноманітним. Інтерес до навчання підтримується завдяки тому, що навчально-пізнавальний процес  відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх гуртківців. Досвід використання у діяльності педагогів-позашкільників  інтерактивних форм, методів і прийомів  дозволяє зробити висновок, що ці прийоми  стимулюють до роботи в процесі навчання не тільки інтелект, досвід дитини, але і її почуття, емоції, волю. Ці методичні прийоми допомагають зануритися у матеріал, уникнути пасивності, вчать самостійно приймати рішення, визначати власне ставлення, підвищують ефективність засвоєння, розвивають творчі здібності. Ось чому вони корисні, про них потрібно знати і застосовувати їх у роботі. Спеціальна література пропонує величезну кількість інтерактивних методів і прийомів. Дуже важливо обрати саме ті, які відповідають певному напрямку діяльності гуртка. 
   Класифікація інтерактивних технологій (за О. Пометун, Л. Пироженко):
•    Технологія кооперативного навчання;
•    Технологія колективно-групового навчання;
•    Технології ситуативного навчання;
•    Технології опрацювання дискусійних питань.
Класифікація інтерактивних технологій (за В. Мельник):
•    Превентивні інтеракції (тренінг, консультації та інш.);
•    Імітаційні інтеракції (інсценування, ділові ігри, диспут, «мозковий штурм» та інш.);
•    Неімітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, практикум тощо).
    Організація  діяльності в  творчих колективах технічних гуртків  забезпечується добором  інтерактивних методичних прийомів, які викликають у вихованців бажання та інтерес до навчання. Автор досвіду пропонує власну добірку інтерактивних вправ, які доречно  використовувати на заняттях технічних гуртків. Вони пройшли апробацію і успішно себе зарекомендували у гуртковій і масовій роботі.


1)    Інтерактивна гра «Скарбничка досягнень». Мета цієї гри – навчити дітей цінувати свої успіхи і досягнення.  У кінці кожного тижня вихованці гуртка кидають у імпровізовану скарбничку листи, де записані їх кращі досягнення за цей період типу: «Моя модель була швидше усіх на змаганнях», «Я навчився виготовляти шасі автомоделі за кресленням» і т.і. Підсумки проводяться один раз на місяць. Гра допомагає дітям самостійно оцінити свої досягнення, що стає запорукою нових особистих перемог.
2)    Бліц-турнір на кращого знавця технічних термінів. Такі інтеракції допомагають ненав’язливо реалізовувати головні цілі і завдання навчальної програми, не акцентуючи на них увагу дітей. Ці вправи дають можливість оперативно перевірити і скоригувати знання вихованців, розвинути пам’ять, технологічну грамотність.
3)    Робота в парах «Перевір друга». Ця вправа виконується за принципом «розмірковуй – працюй у парі» і передбачає  взаємодопомогу і взаємоконтроль при виконанні практичних робіт з певних технологічних операцій . Така робота сприяє узагальненню знань і вмінь вихованців, розвитку комунікативних навичок, критичного мислення.
4)    Інтерактивна вправа «Тест-контроль» передбачає використання для перевірки знань вихованців контрольних тестів з різних тем навчальної програми, створених за допомогою комп’ютера і спеціальних  програм. Створювати такі тести можна з будь-якої галузі науки і техніки. Автор досвіду використовує у роботі віртуальні ресурси інтелектуальної он-лайн вікторини pandarina.com. З метою національно-патріотичного виховання до кожної тематичної добірки тестів обов’язково включені питання, які розкривають внесок видатних  українських вчених, винахідників і конструкторів у світовий розвиток науки і техніки.
5)    Інтерактивний прийом «Закінчи речення» доречно використовувати для вихованців молодшого та середнього віку. 
6)    Інтерактивна вправа «Очікування» проводиться на початку гурткового заняття. За допомогою цієї вправи  вихованці повинні визначити своє ставлення до запропонованої теми і мети заняття «Я чекаю від себе…», « Я чекаю від друзів...», «Я чекаю від керівника…». Така вправа допомагає навчитись працювати над поставленим завданням колективно.
7)    Вправа «Самооцінка» - обов’язковий елемент гурткового заняття. Наприкінці заняття вихованці обговорюють питання «Чому новому я навчився?», «Чому б хотів навчитись?», «Де я можу це використовувати?», «Як це мені вдалося?».
8)    Проблемні завдання типу «Знайди помилку», «Якої деталі бракує?». У запропонованій технічній моделі, заздалегідь підготовленій  керівником гуртка , пропонується знайти технічні помилки або  деталі, яких бракує. Такий прийом підтримує пізнавальний інтерес до навчального матеріалу, активізує і розвиває техніко-конструкторські здібності гуртківців.
9)    Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ».  На початку вправи керівник визначає одним словом тему, над якою проводитиметься робота, а учні згадують, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім - другорядні. Керівник  фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово «розростається». Таку вправу можна використовувати на будь-якому етапі заняття і при вивченні будь-якої теми.
10)    Колективна творча справа, яка являється однією із форм кооперативної навчальної діяльності . Протягом року керівник гуртка разом з вихованцями, які поділені заздалегідь на групи, виконує монтаж автотраси для трасового автомоделізму у приміщенні ЦДЮТ. Кожна група вихованців виконує різнорівневі завдання, всі групи об’єднані спільною метою.

  З метою формування та розвитку предметних і життєвих компетентностей вихованців, педагогом розроблено орієнтовну структурну модель заняття гуртка технічного профілю із застосуванням інтерактивних технологій

    Про успішність такої моделі засвідчує  результативність участі  колективів технічних гуртків у змаганнях, конкурсах та виставках на різних рівнях та самовизначення випускників щодо майбутньої професійної діяльності. 
    Потужним стимулом і мотивом до пізнавальної діяльності в технічних гуртках є використання інформаційно-комунікативних та веб-технологій . Так, членами гуртка «Автотрасове моделювання» в соціальній мережі «В Контакте» створена група «Трасовий спорт», яка налічує більше 200  учасників з різних країн (посилання: https://m.vk.com/club82277278).
   Рекомендації автора у застосуванні інтерактивних технологій в практику гурткової і  масової роботи технічних гуртків:
1)    До кожного заняття із застосуванням інтерактивних технології потрібно ретельно готуватися.
2)    В роботі повинні бути задіяні  всі без винятку учні. Потрібно постійно «втягувати» у роботу слабких, малоактивних учнів.
3)    Активна участь учнів у роботі має заохочуватись.
4)    Цілі заняття повинні бути чітко сформульовані і легко контрольовані.
5)    Заняття не повинне бути перевантаженим інтерактивними вправами. Оптимально – 1-2 вправи за заняття , але якісно підготовлені і проведені.
6)    Неможливо побудувати весь процес навчання  виключно на інтерактивних методах, тому слід поєднувати їх з іншими, в тому числі і традиційними методами.
7)    Впроваджуючи інтерактивні технології в гурткову роботу, керівнику слід починати з простих технологій і переходити до більш складних. Коли у керівника з’явиться досвід подібної роботи, то заняття проходитимуть набагато легше, цікавіше, а підготовка до них не забиратиме багато часу.

  У процесі застосування ентерактивного навчання можуть виникати певні проблеми і труднощі:
1. Учень часто не має власної думки, а якщо має, то не наважується висловити її відкрито при всіх.
2. Часто учні не вміють вислухати інших, об’єктивно оцінювати інші думки і рішення.
3. Учні не готові в процесі обговорення змінювати свою думку.
4. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку і методи роботи.
5. Труднощі в малих групах: лідери намагаються «тягнути» інших, а слабші учні відразу стають пасивними.

   Проте за умови вмілого впровадження інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до роботи усіх вихованців групи, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, навичок дискусії і обговорення.

   Прогнозованими результатами впровадження досвіду є:
•    розкриття та розвиток індивідуальних творчих здібностей вихованців;
•    підвищення мотивації до навчання у гуртку і в школі та , як наслідок,  підвищення якості навчання;
•    вироблення навичок культури  спілкування ;
•    вироблення вміння приймати колективне рішення;
•    активна та результативна участь у змаганнях, конкурсах, виставках технічної творчості;
•    успішне професійне самовизначення вихованців згідно профілю гуртка;
•    формування партнерських відносин керівника гуртка з вихованцями з позиції педагог-лідер  -  учень-лідер.
      Шляхами поширення та впровадження досвіду є його репрезентація на Всеукраїнському, обласному, міському рівнях. Практика творчої діяльності колективу доводить, що цей досвід є актуальним на сьогоднішній час і може бути використаний в системі навчально-виховної роботи інших  гуртків науково-технічного напряму. 
     Про визнання творчих здобутків колективу гуртків, якими керує автор ,  свідчать численні нагороди  за підсумками змагань, конкурсів і виставок технічної творчості.
Адресність: досвід може бути використаний в системі навчально-виховної роботи  колективів гуртків науково-технічного напряму позашкільних навчальних закладів, в діяльності керівників гуртків інших напрямів гурткової роботи, роботі шкільних гуртків. 


БІБЛІОГРАФІЯ
1. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 №181-11 зі змінами і доповненнями від 07.12.2010 №2120-11.
2.  Національна Програма «Освіта ХХІ століття».
3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х.: «Основа», 2010. – 176с.
4.  Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. Уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.Н.Н., 2002. – 136с.
5. Організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладу . Методичні матеріали. Уклад. О.В. Ревков, А.О. Лукашева. – Інформ. вісник НТТУМ Запорізької області №1 (21) .- Запоріжжя, 2012.- 52 с.
6. Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер, 1997. – 193с.

close